Etsi sivustolta

Satamahanke

Askarruttaako satamahanke? Onko sinulla hyvä idea? Lähetä meille postia osoitteeseen info(at)langelmaki.fi !

Taustaa

Längelmäen kehitys ry järjesti keskustelutilaisuuden, jossa SWOT-menetelmän avulla selvitettiin pienryhmissä paikallisten asukkaiden voimin alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksista esille nousivat keskeisesti: luonto ja luontomatkailu, vesistöt ja satama-alue, hyvä sijainti kulkuyhteyksien suhteen, Isojärven kansallispuiston läheisyys, hyvät peruspalvelut ja koulu sekä aktiiviset yhdistykset ja poikkeuksellisen hieno kesätori perinne. Lisäksi keskusteluissa paikallisten yrittäjien kanssa on tullut esille, että esim. juhlapalveluiden järjestämistä hankaloittaa majoitustilojen puute alueella.

Näiden asoiden pohjalta syntyi ajatus Sataman alueen kehittämisestä. Hanke perustuu paikallisten vahvuuksien hyödyntämiseen ja se toteutuessaan mahdollistaa alueen elinkeinorakenteen monipuolistumisen.

Jämsän kaupunki, joka omistaa suunnittelualueeseen liittyvät maa-alueet,  on kiinnostunut hankesuunnitelmista ja on siten jäädyttänyt toistaiseksi  hankealueen suunnittelulta.

Esiselvityshankkeen tavoitteet

Laatia satama-alueelle master plan –selvitys, jotta alueen kehittämismahdollisuudet saataisiin selville mahdollisia tulevia kehittämishankkeita varten. Master plan pitää sisällään selvitykset ja kartoitukset mm. laitureista ja muista veneilijöiden tarvitsemista satamapalveluista, polttoaineen jakelupiste -selvityksen, hotelli-ravintola- ja liikerakennusten sijoittelun ja havainnekuvat, liikennejärjestelyt, vesi- ja viemärisuunnittelun, sauna- ja huoltorakennusten suunnittelun, uimarannan suunnitellun, pienpalloilualueen ympäristön suunnittelun, mahdollisen vesistön ruoppauksen ja pengertämisen, Sahanniemen laajentamisen ja mahdolliset vesistövaikusten selvittämisen. Yksinkertaistettuna kartoituksessa on kyse siitä, että esiselvitys kartoittaa mitä selvitysalueelle on mahdollista toteuttaa ja minkälainen kokonaisuus voisi olla.  Lisäksi hanke tiedottaa suunnitelmista alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asianosaisille. Kokonaisuudesta laaditaan kolmiulotteinen malli, johon kerätään selvitysten tulokset ja jota käytetään keskeisesti suunnitelman tiedottamisessa ja muussa esittelyssa.

Satama-alueen kokonaishankkeen tavoitteet

Satama-alueesta luodaan houkutteleva ympäristö, joka kiinnostaa erityisesti luonnosta kiinnostuneita matkailijoita. Alue tarjoaa monipuolisesti matkailu- ja majoituspalveluja mm. Längelmäveteen, Isojärven kansallispuistoon sekä alueella muuten tarjottaviin palveluihin tukeutuen. Majoituspalvelu tarjoaa myös erilaisen vaihtoehdon ja lisäkapasiteettia Himoksen majoitussesonkien ajaksi. Majoituspalveluiden tueksi on suunniteltu lukuisia erilaisia tapahtumia, jotka tukevat majoitus- ja ravintolapalveluiden palveluiden ympärivuotista toimintaa. Hankkeen toteutuminen mahdollistaa alueella toimivan luonto- ja muun matkailuelinkeinon merkittävän vahvistumisen.

Alueen ja siihen liittyvän toiminan kehittäminen jakautuu usean eri toimijan kesken. Alueelle tehtävistä investoinneista vastaavat pääosin yritykset, joiden kiinnostusta selvitetään master plan:nin valmistumisen jälkeen. Längelmäen kehitys ry:n ja muiden paikallisten yhdistysten osuutena on ensisijaisesti kehittämistoimet, joilla parannetaan alueelle tulevien matkailijoiden viihtyvyyttä kuin myös paikallisten asukkaiden ja yritysten olosuhteita.

Alueen vetovoimaisuutta ja sen tarjoamia palveluja voidaan edistää mm. seuraavilla hankkeideoilla, joita voidaan toteuttaa kokonaisprojektin varmistumisen jälkeen:

* Satama-alueen ympäristön vesimatkailua voidaan kehittää selvittäämällä soveltuvia rantautumis- ja nuotiopaikkoja, jotka hyödyntäisivät sekä kesä että talviajan käyttäjiä.
* Satamasta avautuva Längelmäveden  Säkkiän –selkä jakautuu neljän eri osakaskunnan kesken. Matkailijoita kuin myös paikallisia asukkaita ajatellen tulisi yhteistyötä osakaskuntien kesken kehittää, jotta kalastusmahdollisuudet paranisivat.
* Alueella toimivilla luonto- ja matkailualan yrityksillä on suhteellisen vähän yhteistyötä, joten kasvavat matkailijamäärät edellyttävät alueen yrittäjien toiminnan kehittämistä ja verkostoitumista, jotta kasvavaan palveluiden kysyntään voidaan vastata.
* Satama ympäristönä tarjoaa poikkeusellisen hienot puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Moni toimija olisi valmis tuomaan alueeelle oman tapahtumansa, mikäli kohde pystyy tarjoamaan tarvittavat puitteet. Asiaa selvittämään voidaan perustaa hanke, joka kartoittaa mahdolliset tapahtumat ja niiden järjestäjät sekä eri tapahtumien tarvisemat muut puitteet.
* Sataman alueelle rakennetaan sauna paikallisten yhdistysten voimin. Sauna joka toimii sekä matkailijiden käytössä kuin myös paikallisten yhdistysten ja toimijoiden virkistys- ja kokouspaikkana.
* Satamasta on n. 12 km matka Isojärven kansallispuistoon. Hanke selvittää retkeilypolun perustamismahdollisuudet kansallispuiston ja sataman välillä.

Hanke hyödyttää alueella toimivia palvelualan yrittäjiä, mutta mahdollistaa myös uusien palveluiden synnyn. Asiakasmäärien kasvaessa hankkeesta hyötyvät  alueella palveluita tuottavat yrittäjät. Paikalliset asukkaat hyötyvät hankkeesta parantuneina palveluina, virkistymismahdollisuuksina ja työpaikkojen lisääntymisenä.

Tiedotus

Längelmäen kehitys ry järjestää useita tiedotustilaisuuksia suunnitteluun liittyen. Erityisenä kohderyhmänä ovat alueen maanomistajat ja asukkaat, mutta myös alueella toimivat yritykset. Kyläläisille on jo tiedotettu alustavasti hankkeesta yleisluonteisesti tiedotusta jatketaan koko hankkeen ajan. Kun hankkeesta tuloksista valmistuu 3D-esitys, sitä hyödyntäen hanketta esitellään kaikille yhteistyötahoille.